REGULAMIN

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „ II WOŁÓW SUMMER FESTIVAL”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”)oraz przepisy ustawy – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 459).
 2. Organizatorem imprezy pod nazwą: ”Wołów Summer Festival”, jest Wołowski Ośrodek Kultury.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się wszystkich osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w Imprezie oraz przebywające w jej czasie na terenie, na którym będzie przeprowadzana.
 5. Zakup biletu wstępu na Imprezę jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Użyte w treści Regulaminu pojęcie:
 1. 1) Impreza – oznacza imprezę pod nazwą Wołów Summer Festival, odbywająca się w dniach 27 – 28 lipca 2018r. roku w Wołowie, na Basenie Miejskim.
 2. 2) Organizator – oznacza Wołowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Wołowie, przy ul. Sikorskiego 6.
 3. 3) Bilet – oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);
 4. 4) Identyfikator – oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności. Zakazane jest odstępowanie Identyfikatora.
 5. 5) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne – oznaczają wyznaczone przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujące się identyfikatorem, uprawnione do zapewnienia bezpieczeństwo Uczestników, w tym do kontroli ich uprawnień do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
 6. 6) Teren Imprezy – oznacza wyznaczony fragment terenu na Basenie Miejskim przy ul. Panieńskiej 4, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.
 7. 7) Uczestnik – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Uczestnikiem może być także osoba małoletnia do 15-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej, w przypadku osób małoletnich do 15-tego roku życia wstęp na teren festiwalu tylko za okazaniem deklaracji wypełnionej przez prawnego opiekuna i pod opieką osoby pełnoletniej. Deklaracja jest dostępna na stronie www.wolowsummerfestival.pl oraz w punktach kasowych na terenie Imprezy. (Osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie)

Rozdział II

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilety sprzedawane są w kasie Organizatora. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
 2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
 3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie oryginalny Bilet, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wymiany Biletu zakupionego z naruszeniem postanowień Regulaminu na na Identyfikator oraz prawo do unieważnienia takiego Biletu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora.
 5. Opiekun osoby niepełnosprawnej, która zamierza uczestniczyć w imprezie również zobowiązany jest do zakupu Biletu.

Rozdział III

WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dokument potwierdzający tożsamość (dowód tożsamości albo legitymacja szkolna) oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręce.
 2. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest małoletni w wieku do 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Wzór deklaracji dostępny również na stronie
  www.wolowsummerfestival.pl
 3. Organizator odmówi wstępu na Imprezę:
 1. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie sądu zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy;
 2. osobom, które odmawiają poddania się poleceniom Służby Porządkowej, w tym w zakresie czynności sprawdzających;
 3. osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 4. osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne narzędzia, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 5. osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa albo porządku publicznego;
 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych;
 2. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 1. a) nie posiadającym Identyfikatora,
 2. b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 3. c) posiadającym szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
 4. d) nie posiadającym dokumentu tożsamości;
 1. Wstęp do poszczególnych stref w obrębie Terenu Imprezy mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

Rozdział IV

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 • a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru.
 • b) Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę.
 • c) Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 • d) Zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 1. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.
 2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora, lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służb Porządkowych w celu wymiany Identyfikatora. Wymiana Identyfikatora jest dokonywana wyłącznie przez przedstawiciela Organizatora. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy.

Rozdział V

ZAKAZY
Organizator zakazuje:

 • a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych.
 • b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.
 • c) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac.
 • d) wnoszenia alkoholu i środków odurzających.
 • e) wnoszenia własnych napojów.
 • f) wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.
 • g) prowadzenia bez jego wyraźnej, pisemnej zgody, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy

Rozdział VI

UPRAWNIENIA I ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

 1. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadają identyfikator umieszczonym w widocznym miejscu na odzieży wierzchniej.
 2. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne są uprawnione do:
 • a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
 • b) legitymowania osób przebywających na Terenie Imprezy w celu ustalenia ich tożsamości,
 • c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w Regulaminie.
 • d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 • e) wydawania poleceń porządkowych osobom przebywającym na Terenie Imprezy, które zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 • f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
 • g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 • h) usunięcia z Terenu Imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 1. Potwierdzenie prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez: – sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator, – porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 2. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 3. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie po konsultacji z Organizatorem przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 4. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 5. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator wyznacza kontrolowane przez Służby Porządkowe strefy podziału Imprezy: – Zaplecze sceniczne, – teren imprezy masowej, – Pole namiotowe, – Strefa VIP, – Strefa Media, – Strefa Gastronomiczna, – Strefa Wesołego Miasteczka, – Strefa Medyczna

Rozdział VII

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

 1. Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator zobowiązane są znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 2. Służby Porządkowe i Informacyjne zobowiązane są przejść szkolenie w sprawie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej

Rozdział VIII

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Organizator informuje, że z uwagi na dużą liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
 3. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może zostać utrwalony dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 4. Zakup Biletu na imprezę jest równoznaczny z wyrażeniem zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w związku z utrwalaniem przebiegu Imprezy do celów wskazanych w pkt 3 oraz jest równoznaczny z zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń majątkowych z tego tytułu. Więcej informacji dotyczących znajduje się w załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej, w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem przesyłki poleconej, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Wołowski Ośrodek Kultury, Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej powodującej utrudnienia w przebiegu Imprezy albo utrącającej jej odbycie się.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy – www.wolowsummerfestival.pl, w punkcie informacyjnych na Terenie Imprezy oraz w kasach biletowych na Terenie Imprezy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy aktów prawnych powołanych w Rozdziale I Regulaminu.